آموزش کلک پاسور

کلک 2

این حقه بسیار ساده است به صورت زیر عمل کنید

تاثیر: فردی به صورت تصادفی دو عدد را از یک دسته ورق انتخاب میکند و ما آن را با یک سری کارهای ریاضی حدس میزنیم.

آماده سازی: برای اجرای این حقه بایستی تمام شاه ها ؛ بی بی ها ؛سربازها و ده ها را از دسته ورق خارج کنید.

نحوه اجرای حقه: ورقها را به داوطلب داده و از او بخواهید تا برگه ها را خودش بر بزند سپس برگه ها را به شکل بادبزن در دست گرفته و از او بخواهید برگه ای را تصادفا انتخاب کند به داوطلب بگویید که عدد روی ورق را در ذهن خود نگه دارد حال از او بخواهید آن عدد را در دو ضرب کرده با 5 جمع کرده و نتیجه را در 5 ضرب کند حال به او بگویید دویاره برگه ای را انتخاب کند و رقم روی برگه را با رقم جمع شده مرحله قبل جمع کند حال از او بخواهید مجموع را به شما اعلام کند . عدد اعلام شده را ازش 25 تا کم کنید. اون عدد بدست آمده دو تا عدد انتخابی است.

مثال : فرد عدد 7 را انتخاب کرده ( در این حقه ما با خال برگه کاری نداریم)

7*2=14

14+5=19

19*5=95

حال برگه 6 را انتخاب میکند

95+6=101

 

حال فرد عدد 101 را به شما اعلا میکند

101-25=76

7 و 6 عدد های انتخابی فرد بوده اند

/ 1 نظر / 4312 بازدید

ممنونک عالی بود[لبخند]